• აქტუალური გამოცემა

  მესამე გამოცემა - დეკემბერი, 2017 წელი

  გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

  შინაარსი

   

  სტატიები

  დანაშაულის განვითარების სტადიები ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში
  ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი
  საქართველოს უნივერსიტეტი/პროფესორი, სამართლის დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი,
  თიუბინგენის ებერჰარდ კარლის უნივერსიტეტი   62

  ბრალდების უცვლელობის პრინციპის გაგება ქართულიდა ადამიანის უფლებათა
  დაცვის ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით

  თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, ასისტენტ-პროფესორი,
  სამართლის დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   75

  სხვადასხვა

  ანგარიში კონფერენციაზე: „სისხლისსამართლებრივი სანქციები და სასჯელის
  შეფარდება” – 2017 წლის 12-13 მაისი, თბილისი, საქართველო

  ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი, 
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
  თსუ თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი  80