• აქტუალური გამოცემა

  მეორე გამოცემა - აგვისტო, 2018 წელი

  გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

  შინაარსი

   

  სტატიები

  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება
  ქმედითი მონანიების გამო

  ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. იოსებ ვარძელაშვილი, საქართველოს
  დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს იუსტიციის
  უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის
  საქმეებზე სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოს უფროსი 31

  ტრეფიკინგში „მიწოდება – მოთხოვნის ბაზარი” – რეალობა, საფრთხეები და მის
  შესამცირებლად მიმართული ტენდენციები

  ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ირინე ხერხეულიძე, ივანე ჯავახიშვილის
  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 37