• აქტუალური გამოცემა

  მეოთხე გამოცემა - დეკემბერი, 2021 წელი

  გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

  შინაარსი

  სტატიები

  სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა დასაშვებობის ცალკეული პრობლემები ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში
  ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. მაკა ხოდელი, LL.M. (ფრაიბურგი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  135

  გადაწყვეტილებების კომენტარები

  ბრალდებულის კონფრონტაციის უფლება და მისი დარღვევის შედეგები სისხლის სამართლის პროცესში
  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 15 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე ჭაჭაშვილი გერმანიის წინააღმდეგ (N9154/10)
  მეცნიერ-თანამშრომელი კიმ სესილ ფალკე, თიუბინგენის უნიერსიტეტი  143