სამართლის ასესორი მარიო შუტცე აქვეყნებს საგაზეთო სტატიას “Kaukasische Post”-ში

სამართლის ასესორი მარიო შუტცე აქვეყნებს საგაზეთო სტატიას “Kaukasische Post”-ში გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალის (DGStZ) პირველი გამოცემის შესახებ შემდეგი სათაურით: “გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი ინტერნეტში უფასოდ უკვე ხელმისაწვდომია”.