მესამე გამოცემა - დეკემბერი, 2017 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

დანაშაულის განვითარების სტადიები ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი
საქართველოს უნივერსიტეტი/პროფესორი, სამართლის დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი,
თიუბინგენის ებერჰარდ კარლის უნივერსიტეტი   62

ბრალდების უცვლელობის პრინციპის გაგება ქართულიდა ადამიანის უფლებათა
დაცვის ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, ასისტენტ-პროფესორი,
სამართლის დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   75

სხვადასხვა

ანგარიში კონფერენციაზე: „სისხლისსამართლებრივი სანქციები და სასჯელის
შეფარდება” – 2017 წლის 12-13 მაისი, თბილისი, საქართველო

ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი, 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თსუ თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი  80