მეორე გამოცემა - აგვისტო, 2018 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება
ქმედითი მონანიების გამო

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. იოსებ ვარძელაშვილი, საქართველოს
დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის
საქმეებზე სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოს უფროსი 31

ტრეფიკინგში „მიწოდება – მოთხოვნის ბაზარი” – რეალობა, საფრთხეები და მის
შესამცირებლად მიმართული ტენდენციები

ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ირინე ხერხეულიძე, ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 37