მესამე გამოცემა - დეკემბერი, 2018 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

სტატიები

ადევნება, როგორც სისხლისსამართლებრივი  შემადგენლობა
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ., ბაჩანა ჯიშკარიანი LL.M.
(მიუნხენი), საქართველოს უნივერსიტეტი 45

ტრეფიკინგში „მიწოდება-მოთხოვნის ბაზარი” –რეალობა, საფრთხეები
და მის შესამცირებლად მიმართული ტენდენციები (II ნაწილი)

ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ირინე ხერხეულიძე,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  50

ბრალდებულის შეცდომაში შეყვანის გზით მოპოვებული ინფორმაცია და
თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია ქართული და ადამიანის
უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე,
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  60

ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტები ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს მიერ გირგვლიანის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების
მიხედვით

დოქტორანტი ხატია თანდილაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  66

წიგნის რეცენზია

ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი,
დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები, გამომცემლობა „მერიდიანი”,
თბილისი, 2011, გვ. 412

ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თსუ თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის
ინსტიტუტი  76