პირველი გამოცემა – აპრილი, 2016 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

წინასიტყვაობა 1

 

სტატიები

სისხლისსამართლებრივი სასჯელის ცნება
პროფ., დოქ., საპატიო დოქ., (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი) ოთარ გამყრელიძე (თსუ თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის  განყოფილების ხელმძღვანელი) 3

აუცილებელი მოგერიება და სახელმწიფო ძალაუფლების მონოპოლია
პროფ., დოქ., საპატიო დოქ., (თსუ) ჰაინერ ალვარტი (იენის ფრიდრიხ-შილერის უნივერსიტეტი) 9

აუცილებელი მოგერიების ფარგლები ქართულ და ანგლო-ამერიკული სისხლის სამართლის მიხედვით 
ასისტ. პროფ., დოქ., ირინე ხერხეულიძე (თსუ) 16

 

გადაწყვეტილებების კომენტარები

სახელმწიფოს მიერ დანაშაულის პროვოცირება
პროფ. დოქ., ბერნდ ჰაინრიხი (თიუბინგენის უნივერსიტეტი) 21

 

წიგნების რეცენზიები

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ევროპული სისხლის სამართლის მნიშვნელობა და მისი გავლენა საქართველოში (საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართლის სერია, ტომი 6, გამომცემლობა ნომოსი, ბადენ-ბადენი, 283 გვ.)
სამართლის დოქ. ანნეკე პეტცშე 32

 

სხვადასხვა

ანგარიში ქართველ და გერმანელ სისხლის სამართლის პროფესორთა მეორე პროფესიული შეხვედრის შესახებ:„სისხლის სამართლის მეცნიერება გაერთიანებულ ევროპაში”
ასისტენტი ანრი ოხანაშვილი (თსუ), LL.M. (იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი) / სამართლის ასესორი მარიო შუტცე 35

„ტრენერთა ტრეინინგი” – ქართული იურიდიული განათლების მომავლისათვის შეტანილი წვლილი*
სამართლის დოქ. მარტინ პიაცენა 40