მეორე გამოცემა - სექტემბერი, 2021 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

პროფესორ, სამართლის დოქტორ, საპატიო დოქტორ ჰაინერ ალვარტისადმი მიძღვნილი სპეციალური გამოცემა – 1


შინაარსი

წინასიტყვაობა  24

სტატიები

კედლის მესაზღვრეთა პროცესები – გამარჯვებულთა მართლმსაჯულების გამოხატულება?
პროფესორი, სამართლის დოქ. მარტინ ჰეგერი, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი  25

სისხლისსამართლებრივი დასჯადობა უბილეთოდ მგზავრობისათვის
პროფესორი, სამართლის დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი, თიუბინგენის უნივერსიტეტი 40

გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები საქართველოში (სისხლისსამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით)
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ბაჩანა ჯიშკარიანი LL.M. (მიუნხენი), საქართველოს უნივერსიტეტი  49

ობიექტური შერაცხვის პრობლემა ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  56

სისხლის სამართლის საქმეთა მედიის მიერ გაშუქება და დაბალანსებული საინფორმაციო პოლიტიკა
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. გიორგი თუმანიშვილი LL.M. (ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  62

სხვადასხვა

თბილისი – იენა – ბერლინი – პირველი სამეცნიერო თანამშრომლობა პროფ. ჰაინერ ალვარტის ხელმძღვანელობით, ანგარიში
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი LL.M. (ფრაიბურგი), საქართველოს უნივერსიტეტი  69