მეორე გამოცემა - ივნისი, 2022 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

წინასიტყვაობა 12

სტატიები

„ბოლო ცალი” – კომპანიის თანამშრომლის მიერ ფასდაკლებასთან დაკავშირებული თაღლითობის ჩადენა
პროფესორი, სამართლის დოქ. იორგ აიზელე, თიუბინგენის ებერჰარდ-კარლის უნივერსიტეტი 14

დანაშაულის ამსრულებლის error in persona-ს გავლენა წამქეზებელზე
პროფესორი, სამართლის დოქ. ბერნდ ჰეკერი, თიუბინგენის ებერჰარდ-კარლის უნივერსიტეტი 21

მისაკუთრების მიზნის დადგენის პრობლემა სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულში (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი)
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე 27

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის ხელშეშლილი მცდელობის დროს
პროფესორი, სამართლის დოქ. ვოლფგანგ მიტში, პოტსდამის უნივერსიტეტი 33

საზოგადოებრივი საშიშროების ცნების ფუნქციები ქართულ სისხლის სამართალში
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი LL.M. (ფრაიბურგი), საქართველოს უნივერსიტეტი 46

სასჯელის და სისხლის სამართლის პოლიტიკა
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. მორის შალიკაშვილი LL.M. (ჰამბურგი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 52