მეორე გამოცემა – აგვისტო, 2016 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

 

წინასიტყვაობა 1

 

სტატიები

ადვერსალური და ინკვიზიციური ელემენტები ევროპული სახელმწიფოების სისხლის სამართლის პროცესის კანონმდებლობებში, როგორც სისხლის საპროცესო სამართლის ევროპეიზაციის გამოწვევა
პროფესორი, სამართლის დოქ. მარტინ ჰეგერი, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი 3

შეჯიბრებითობის ქართული მოდელის ზოგიერთი ასპექტი
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ირინა აქუბარდია 11

არანამდვილი (უვარგისი) იარაღით განხორციელებული მართლსაწინააღმდეგო ძალადობის საკითხის გარკვევისათვის სისხლის სამართალში
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, პროფესორი, სამართლის დოქ. დავით სულაქველიძე, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 15

არასრულწლოვნის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. მორის შალიკაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 23

 

გადაწყვეტილებების კომენტარები

სასამართლოს „კლასიკური” გადაწყვეტილება:მართლწინააღმდეგობის შეგნება
გერმანიის ფედერალური სასამართლო (BGH), 1952 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილება – საქმის ნომერი GSSt 2/51, გამოქვეყნებულია: BGHSt 2, 194 = BGH NJW 1952, 593

სამართლის რეფერენდარი ფილიპ ვისმანი, თიუბინგენის უნივერსიტეტი, სამ. მაგ. 28

 

სხვადასხვა

მეორე გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის პროექტის პრეზენტაცია:ქართული სისხლის სამართლის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია, როგორც პრობლემა და ამოცანა
პროფესორი, სამართლის დოქ. ედვარდ შრამი, იენის-ფრიდრიხ-შილერის უნივერსიტეტი/ ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. გიორგი თუმანიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 36

ინფორმაცია სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ თემაზე: „ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია” 2016 წლის 4-5 ნოემბერი, თბილისი
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ბაჩანა ჯიშკარიანი, საქართველოს უნივერსიტეტი 38