2023 წლის პირველი გამოცემა - აპრილი, 2023 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

სტატიები

თანამედროვე გერმანული სისხლის სამართლის პოლიტიკა – ლიბერალური ტენდენციები თუ გამკაცრება?
პროფესორი, სამართლის დოქ. მარტინ პაულ ვასმერი, კიოლნის უნივერსიტეტი   1

ცრუ ჩვენება, როგორც ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. გიორგი თუმანიშვილი LL.M. (ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   13

გადაწყვეტილების კომენტარი

წამება ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს (EGMR) 2010 წლის პირველი ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე გეფგენი გერმანიის წინააღმდეგ (Nr. 22978/05)
მეცნიერ-თანამშრომელი სელინ ოსვალდი, თიუბინგენის უნივერსიტეტი   20

წიგნის რეცენზია

დანაშაულის ინდივიდუალური შერაცხვის დოქტრინა და პრეცედენტული სამართალი საერთაშორისო სისხლის სამართალში
თბილისი, 2021, „მერიდიანი”, ISBN: 978-9941-25-819-0, გვ. 360
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე   28