2023 წლის მესამე გამოცემა - ოქტომბერი, 2023

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

პროფესორ, სამართლის დოქტორ, საპატიო დოქტორ ოთარ გამყრელიძისადმი მიძღვნილი სპეციალური გამოცემა – 2

შინაარსი

სტატიები

პირადი ცხოვრების უფლების დაცვის მნიშვნელობა და მისი სპეციფიკა არასრულწლოვანთან მიმართებაში
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ნინო გოგნიაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   59

დამნაშავის პიროვნება – სასჯელის დანიშვნისას გასათვალისწინებელი მნიშვნელოვანი გარემოება
პროფესორი, სამართლის დოქ. მაია ივანიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   64

წარმატებული სამედიცინო ჩარევის დოგმატიკური შეფასებისათვის ქართულ მედიცინის სისხლის სამართალში
ასოცირებული პროფ. სამართლის დოქ. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სამართლის მაგისტრი (იენა), საქართველოს უნივერსიტეტი   70

სისხლის სამართლის კანონის დროსა და სივრცეში მოქმედების საკითხისათვის
პროფესორი, სამართლის დოქ. ნონა თოდუა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   76