მესამე გამოცემა – დეკემბერი, 2016 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

წინასიტყვაობა 1

 

სტატიები

იარაღის გამოყენებით განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების კვალიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, პროფესორი, სამართლის დოქ. დავით სულაქველიძე, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 3

შეცდომა ქმედების შემადგენლობის დამამძიმებელ გარემოებებში (განზრახ მკვლელობის უმართლობასთან მიმართებით)
თბილისის საქალაქო სასამართლის მოსამართლე, ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 12

 

გადაწყვეტილებების კომენტარები

გერმანული სისხლის სამართლის გამოყენება ინტერნეტში
გერმანიის ფედერალური სასამართლო (BGH), 2015 წლის 19 აგვისტოს გადაწყვეტილება – სასამართლო აქტი 3 StR 88/14, გამოქვეყნებულია ჟურნალში: „ახალი ჟურნალი სისხლის სამართლისთვის” – Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2015, 81.
მოწვეული დოცენტი, სამართლის დოქ. ტობიას რაინბახერი, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი 18

 

სხვადასხვა

ამსრულებლობა და თანამონაწილეობა, ასევე იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა საქართველოსა და გერმანიაში
თსუ-სა და კიოლნის უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო (LL.M.) პროგრამის კურსდამთავრებულთა სამაგისტრო ნაშრომების მიმოხილვა პროფესორი, სამართლის დოქ. მარტინ პაულ ვასმერი, კიოლნის უნივერისტეტი 29

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კიოლნის უნივერსიტეტის გერმანული სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
სამართლის დოქ. კარმენ შმიდტი / პროფესორი, სამართლის დოქ. მარტინ პაულ ვასმერი, კიოლნის უნივერსიტეტი 34