არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

შინაარსი

კარი I
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და პრინციპები

თავი I. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობის ამოცანები და მოქმედების სფერო
თავი II. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები

კარი II
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე პირები

თავი Ш. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი პირების სპეციალიზაცია

თავი IV. არასრულწლოვანი დაზარალებული და არასრულწლოვანი მოწმე

სრულად: არასრულწლოვანთა-მართლმსაჯულების-კოდექსი