მესამე გამოცემა - ნოემბერი, 2021 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

პროფესორ, სამართლის დოქტორ, საპატიო დოქტორ ჰაინერ ალვარტისადმი მიძღვნილი სპეციალური გამოცემა – 2

შინაარსი

სტატიები

ქართული სისხლის სამართლის განვითარების და სისხლის სამართლის სფეროში გერმანულ-ქართული თანამშრომლობის ზოგიერთი საკითხი
პროფესორი, სამართლის დოქ. მერაბ ტურავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე  75

ექსპანსიური სქესობრივი დანაშაულების სისხლის სამართალი
პროფესორი, სამართლის დოქ. ედვარდ შრამი, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი 85

გაუფრთხილებლობით დანაშაულში ობიექტური და სუბიექტური მასშტაბის მნიშვნელობა
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. ლევან ხარანაული, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  93

კორპორაციული დანაშაული: დამნაშავე კორპორაციის მოდელის საჭიროება?
ასისტენტი, სამართლის დოქ. ანრი ოხანაშვილი LL.M. (იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე  100

ბულინგის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა
ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. მორის შალიკაშვილი, LL.M. (ჰამბურგი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  106

მოტივი და მისი მნიშვნელობა სისხლის სამართალში
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. თემურ ცქიტიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი  116