მეოთხე გამოცემა - დეკემბერი, 2021 წელი

გადმოწერე აქტუალური მთლიანი გამოცემა

შინაარსი

სტატიები

სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა დასაშვებობის ცალკეული პრობლემები ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში
ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქ. მაკა ხოდელი, LL.M. (ფრაიბურგი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  135

გადაწყვეტილებების კომენტარები

ბრალდებულის კონფრონტაციის უფლება და მისი დარღვევის შედეგები სისხლის სამართლის პროცესში
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 15 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე ჭაჭაშვილი გერმანიის წინააღმდეგ (N9154/10)
მეცნიერ-თანამშრომელი კიმ სესილ ფალკე, თიუბინგენის უნიერსიტეტი  143